ZÁPIS DETÍ DO MŠ 2020/2021

   Riaditeľka materskej školy po dohode so zriaďovateľom obce Svederník v zmysle zákona MŠ SR           č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých                  zákonov oznamuje, že zápis o prijatie dieťaťa do MŠ Svederník č.21, 013 32 Svederník                na šk. rok 2020/2021 bude od 30.4.2020 do 31.5.2020.


Spôsob podania žiadosti

Tlačivo o prijatie dieťaťa si môžete stiahnuť tu: Na stiahnutie

Vypísanú žiadosť zákonný zástupca doručí mailom na ms21.svedernik@gmail.com,  alebo poštou na adresu Materská škola č. 21, 013 32 Svederník v termíne od 30.4.2020 do 31.5.2020.

Podľa najnovších informácii, prihlášku budú rodičia podávať bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka najneskôr do 30. júna 2020. 

Podmienky prijatia

Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla od 3 do 6 rokov v zmysle §59 ods. 1 zákona             č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Prednostne sa na predprimárne vzdelávanie prijíma :

- dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

- dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

- dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.