TRIEDY

V školskom roku 2019/2020 navštevuje našu materskú školu 60 detí, ktoré sú rozdelené podľa veku do troch tried.